Trang Chủ(Nguồn ảnh: internet)


(Hào khí Bạch Đằng Giang ; Nguồn ảnh: internet)
Ông cha ta chưa 1 lần coi giặc Tàu là bạn
Kẻ thù truyền đời không thể gọi anh em
Hào khí nước Nam lẫm liệt oai hùng
Đâu chịu cúi mình trước bá quyền phương Bắc!
….........................................................................


SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM & TRUNG QUỐC
TRONG 30 NĂM QUA
Nhà Xuất Bản Sự Thật
Phụ trách bản thảo đưa in
PHẠM XUYÊN
ĐÌNH LAI
Trình bày và bìa
NGHIÊM THÀNH
                                                            *
(Nguồn ảnh: internet)
(Nhà thơ Xuân Diệu)
(Nguồn ảnh: internet)
(Nguồn ảnh: internet)
(Nguồn ảnh: internet)


(Nguồn ảnh: internet)


(Nguồn ảnh: internet)(Nhà thơ Bảo Sinh)

(Nguồn ảnh: internet)


(Khu mộ thờ nhà thơ Trần Tú Xương)


(Cụ Lê Đình Kình)
(Nguồn ảnh: internet)


(Nguồn ảnh: internet)


(Nguồn ảnh: internet)
(Nguồn ảnh: internet)