Trang Chủ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

(Nhà Phê bình Văn học Nguyễn Xuân Dương)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Chân dung "nhà thơ" Nguyên Lạc)

 

 

 

(Lãnh tụ Hồ Chí Minh tại chiến khu Việt Bắc ; Nguồn ảnh: internet)
ĐỌC LẠI BÀI THƠ CẢNH KHUYA
CỦA HỒ CHÍ MINH
*